Towards Zero Emissions

De klimaatstrategie die in april 2018 in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN is vastgesteld, illustreert de behoefte van de zeescheepvaart om haar impact op het klimaat tot een minimum te beperken en een voorbeeldrol op zich te nemen. Op mondiaal niveau is overeengekomen dat de totale absolute CO2-uitstoot van de zeescheepvaart in 2050 maximaal 50 procent mag bedragen van het niveau in 2008. Deze overeenkomst is in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs. In oktober 2018 hebben ministers van Europese landen in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de lat nog een stuk hoger gelegd. In de verklaring van Mannheim is de stip op de horizon voor de binnenvaart om tegen 2050 de broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te bannen. Om dit te bereiken moeten schepen steeds energie-efficiënter worden en dienen duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, in de nabije toekomst voor de scheepvaart benut te worden. Voor Nederland en de korte termijn is in 2019 het een en ander geoperationaliseerd in het Klimaatakkoord en de green deal zeevaart, binnenvaart en havens.

Naast reductie van broeikasgassen zet de zeescheepvaart in op circulariteit. Ongeveer 95% van het materiaal in de scheepvaart wordt gerecycled. De zeescheepvaart is gebaat bij mondiaal geldende regelgeving. Dat geldt ook voor de recyclingindustrie en het veilig en milieuvriendelijk ontmantelen van schepen. Een spoedige inwerkingtreding van het Hongkongverdrag bewerkstelligt dit en draagt substantieel bij aan een mondiaal gelijk speelveld.

Nederlandse reders wenden hun invloed aan voor het bereiken en behouden van gezonde zeeën, gezonde lucht en een gezonde leefomgeving. De eerste stappen voor een omslag zijn gezet, maar intensivering is noodzakelijk. Drie van de VN Sustainable Development Goals (de SDG’s) vormen het kader en zijn voor onze sector specifiek relevant: SDG 7: betaalbare en schone energie; SDG 9: industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 14 leven onder water.

Deze missie ‘Towards Zero Emission’  geeft ook invulling aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ van 10 oktober 2017, waarin wordt vastgesteld dat in de zeevaart en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is. In juni 2019 is met vertegenwoordigers van de sector een Green Deal gesloten voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Met die Green Deal wordt beoogd om zowel de schadelijke milieuemissies naar de lucht (stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en fijnstof (PM)), als de emissie van broeikasgassen terug te dringen.