Jaarverslag 2019

In 2019 heeft het TKI Maritiem bijgedragen aan het bevorderen van samenwerking op kennis en innovatie binnen de maritieme thema’s. De hoeveelheid bedrijven, kennisinstellingen en overheden die deelnemen aan de programma’s en projecten en de financiële omvang is vrijwel constant gebleven. Naar verwachting zal de hoeveelheid grondslag stijgen in 2020 door een actievere aanpak van de TKI coördinator.

 
Er zijn twee belangrijke oorzaken voor het lage niveau van grondslag- en inzetprojecten. De eerste oorzaak is gelegen in de lage olieprijs, waardoor zowel in de traditionele winning van olie en gas als in van hernieuwbare energie de investeringen achterbleven. Bovendien zijn de marges van de reders laag, waardoor er weinig budget is voor investeringen in Publiek-Private RD&I op het gebied van duurzaamheid. De tweede oorzaak is het ontbreken van subsidiemogelijkheden van de overheid buiten de PPS toeslag, zoals in de TKI’s op het gebied van energie en landbouw.
 
Desondanks heeft de sector een grote ambitie en de wil om samen te werken in omvangrijke sector brede iconische projecten. Binnen de thema’s Duurzaamheid en Digitalisering zijn in 2019 ambitieuze programma’s ontwikkeld. Die kunnen een grote impact hebben maar komen slechts tot stand met aanvullende financiering van de overheid.
 
De samenwerking strekt zich uit over de hele kennis- en innovatieketen: nieuwe projecten op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek zijn tot stand gekomen. De valorisatie is geborgd door intensieve betrokkenheid van vele private partijen uit Nederland. Een bijzondere plaats in de benutting van opgebouwde kennis wordt ingenomen door de vlootvernieuwingsprogramma’s van de overheid. Daarnaast is de internationale samenwerking geborgd door vele buitenlandse partijen die die actief deelnemen aan Joint Industry projecten en Europese H2020 projecten en daarbij bijdragen aan kennisopbouw in Nederland.
 
2019 stond in het teken van de transitie naar het Missiegedreven innovatiebeleid. In 2018 hebben de Departementen het initiatief genomen om te komen tot een aantal concrete missies. In 2019 zijn deze missies vertaald in een aantal Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) waarbij de topsectoren in de lead waren. TKI Maritiem heeft aan meerdere KIA’s bijgedragen, waarbij het zwaartepunt lag op de KIA’s energie en veiligheid. Binnen deze KIA’s zijn onderdelen van de maritieme MMIP’s opgenomen in de missiegedreven MMIP’s. Deze transitie heeft geleid tot een langs de maatschappelijke uitdagingen georiënteerd Kennis- en Innovatieconvenant, waarin onder meer de investeringsintenties van TKI Maritiem ten bate van de uitvoering van de KIA’s zijn opgenomen.
 
Ondanks de effecten van de lage olieprijs en de overcapaciteit in de transportsector heeft het TKI Maritiem laten zien dat het de rol van aanjager, facilitator en coördinator in 2019 goed heeft vervuld. Daarmee is het TKI ook in 2019 een stimulans gebleken voor de samenwerking in de maritieme sector op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie.

 

Download jaarverslag 2019