Organisatiestructuur

De TKI organisatie bestaat uit

Het TKI bestuur

Het TKI Maritiem is een Stichting die zowel gekoppeld is aan Nederland Maritiem Land (NML) als aan de Topsector Water en Maritiem. Het bestuur van het TKI Maritiem is klein gehouden en bestaat uit een deel van de Innovation Council van NML om zo weinig mogelijk dubbel te vergaderen. Dit resulteerde in het volgende TKI bestuur:

 

Bas Buchner (voorzitter) MARIN
Marnix Krikke (secretaris) Netherlands Maritime Technology
Peter van Terwisga (penningmeester) Damen Shipyards Group, thuismarkt innovatie
Klaas Visser (lid, directeur MKC) Maritiem Kennis Centrum
Machteld de Kroon TNO
Theun Baller (vertegenwoordiger NWO/STW) TU Delft
Annet Koster KVNR
Maurice Luyten Waarnemer RVO
Thierry de Wit Waarnemer Ministerie van I&M
 

Taken TKI bestuur

 • Overleg met het Topteam Water en de Innovation Council van NML.
 • Het vaststellen van de jaarlijkse TKI Innovatie Agenda van de Maritieme Cluster.
 • Het beoordelen en goedkeuren van de Research en onderwijsagenda en (call)voorstellen van de TKI Kennisprogrammaraad.
 • Samenwerking met het Topteam Water, de andere clusters (TKI’s) binnen de Topsector
 • Water en de andere Topsectoren.
 • Het opstellen en goedkeuren van de TKI – begroting Organiserend Vermogen.
 • Het indienen van de aanvraag voor de TKI – toeslag en bijdrage Organiserend Vermogen.
 • Het zorgen voor de toegankelijkheid voor deelnemers van projecten en programma’s.
 • Het besluiten over de besteding van de TKI – toeslag (Inzet).
 • Het maken van IPR–afspraken.
 • Zorgen voor een goede betrokkenheid van het MKB.
 • Monitoring en effectmeting.
 • Het afleggen van verantwoording aan EZK en RVO.

De TKI programmaraad

De TKI programmaraad wordt gevormd door het NML Innovation Council. Die raad is in feite het Kernteam Maritiem plus een bredere vertegenwoordiging van RD&I Managers uit de Maritieme cluster (van NML leden en bedrijven die zich specifiek hebben aangemeld voor de Innovation Council). De TKI programmaraad verzorgt een toetsing van het de meerjarige Innovatie Agenda, het jaarplan, de begroting en de NWO programma’s om te garanderen dat deze worden gedragen door de cluster.
 

De TKI kennisprogrammaraad

Het Maritiem Kennis Centrum (MKC) fungeert als TKI programmaraad voor het fundamentele
onderzoek, dat wordt ingevuld middels NWO/NWA programma’s. Het MKC is een
samenwerkingsverband tussen de kennisinstellingen die een belangrijk aandeel hebben in het
Maritiem gerichte fundamentele onderzoek. Dat zijn MARIN, TNO, TU Delft en NLDA. Een aantal toonaangevende bedrijven die belangen hebben bij het fundamentele onderzoek maken deel uit van de kennisprogrammaraad. Deze raad is verder aangevuld met vertegenwoordigers van andere maritiem betrokken kennisinstellingen zoals NIOZ en Wageningen Marine Research (voorheen Imares). De programmaraad inventariseert de behoefte aan fundamentele kennisopbouw, adviseert over de maritieme inbreng in de formulering van programma’s en calls en stimuleert de vorming van projecten.
 

Het TKI bureau

De uitvoerende activiteiten van het TKI bestuur worden uitgevoerd door het TKI bureau dat is
ondergebracht bij het NML bureau (administratieve en financiële ondersteuning), en Stichting
Netherlands Maritime Technology Foundation (Coördinerende activiteiten). Daarmee is de overhead minimaal gehouden. De omvang van het bureau is ca 1,5 FTE. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit NML, Netherlands Maritime Technology Foundation en het Maritiem Kennis Centrum (MKC). Het TKI Maritiem is dus gericht op het stimuleren van zo concreet mogelijke samenwerking in de maritieme cluster en kiest voor een organisatie met zo weinig mogelijk overhead en overlap. Daarbij is aangesloten bij Het Topteam water, met haar Kernteam (Kennis en Innovatie) Maritiem, de organisatie van het Missiegedreven innovatiebeleid. Het bestuur van Nederland Maritiem Land toetst de activiteiten van het TKI Maritiem aan het innovatiebeleid van de maritieme cluster. Alle ondernemers en kennisorganisaties die actief zijn binnen de maritieme innovatiethema’s en kennisgebieden kunnen deelnemen in de activiteiten van het TKI Maritiem. De governance structuur van TKI maritiem is aangegeven in onderstaande figuur;