Digital and Autonomous Shipping

Achtergrond

De snelle technologie ontwikkeling op het gebied van digitale en autonome technologie levert veel mogelijkheden voor verhoging van de efficiency, de veiligheid en de duurzaamheid van de scheepvaart. Vergaand geautomatiseerd varen biedt perspectief op het terugdringen van de kans op menselijke fouten. Door verhoging van de efficiency zijn de commerciële partners in de maritieme ketens in staat om concurrerend te blijven werken. De operationele kosten van de schepen van de overheden kunnen met toepassing van deze technologie ook omlaag. Voor de havens kan de logistieke afhandeling versnellen waardoor een sterkere ‘modal shift’ van de weg naar het water mogelijk wordt.

De efficiency van de scheepvaart kan alleen verhoogd worden als alle ketenpartners en belanghebbenden aan de digitale transitie meewerken.  Oplossingen die worden gedragen door de scheepvaartondernemingen, de bemanningen, de leveranciers van technologie, de infrastructuur, de logistiek, de overheid en de dienstverlenende organisaties hebben het grootste en meest duurzame effect. In het Smart Shipping initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn voor de binnenvaart een aantal mogelijkheden in kaart gebracht, die deels ook gelden voor de zeescheepvaart. De belangrijkste zijn het optimaliseren van vaarplanning in afstemming met de infrastructuur (slimme havens en vaarwegen), het automatiseren van nautische en technische taken, het verplaatsen van taken van schip naar de wal, het beter benutten van de infrastructuur voor varen en voor ladingafhandeling en tenslotte het gebruik van het schip als sensor van de omgeving.

Een belangrijke stap in het introduceren van Smart Shipping is het Autonoom Varen. Het uiteindelijke doel van sector en overheid is door het vergaand autonoom uitvoeren van functies in de scheepvaart het transport en afhandeling van goederenstromen efficiënter, veiliger en schoner uit te voeren. In de aanloop naar volledig autonoom varen is veel technologie ook inzetbaar voor bijvoorbeeld beslissingsondersteuning. De benodigde technologie is op deelgebieden al beschikbaar, maar voor integrale toepassing in de markt is een publiek-private samenwerking in enkele breed gedragen demonstratieprojecten nodig om onderzoek, ontwikkeling en demonstratie mogelijk te maken. Smart shipping vraagt ook een andere manier van denken.

We willen aan de hand van een tweetal ambitieuze demonstratieprojecten met een zeegaand schip > 100 meter en een binnenvaartschip het onderzoek, ontwikkeling en implementatie van vergaand geautomatiseerd varen richting en focus geven, om autonoom varende schepen mogelijk te maken en marktvraag te creëren. Die demonstratieprojecten kunnen ook de veel kleine initiatieven bundelen en de effecten daarvan versterken. Een roadmap wordt opgesteld om om initiatieven te bundelen en daarmee toepassingen te versnellen.

Het MMIP programma ‘Digital and Autonomous Shipping’ moet aanhaken bij de thema’s Energie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedselveiligheid , Security, Mobiliteit én aangeven welke sleutel technologieën nodig zijn om deze te verwezenlijken.

Inzet van digitale en autonome technologie in de maritieme sector kan leiden tot:

 
  • verlaging van operationele kosten en verhoging van inzet door reduceren van bemanningsomvang (en het beter inzetten van de bemanning);
  • verbeterde mobiliteit door afstemming tussen verschillende modaliteiten en logistieke processen in de keten;
  • vermindering van energieverbruik door efficiënter te varen;
  • veiliger operaties op zee, in en om havens en op de binnenwateren door het aantal incidenten ten gevolge van human error te verminderen.
  • het ontsluiten van ongebruikte vaarwegen door middel van nieuwe vaarconcepten.
  • het aantrekkelijker maken van het werk in de sector voor (een nieuwe generatie) toekomstige werknemers.